python二维列表

 • 1. 本质
 • 2. 创建二维列表
 • 3. “读” 二维列表
 • 4. "写" 二维列表
 • 5. 遍历二维列表
 • 6. 练习1
 • 7. 练习2
 • 1. 本质

  二维数组本质上是以列表作为列表元素的列表。
  简单理解就是:二维数组的元素还是列表

  2. 创建二维列表

  例如:创建2行3列的二维数组,也就是两个一维列表,每个一维列表有三个元素(相当于2行3列)
  arr = [
    [0,1,2],
    [0,1,2]
  ]

  # 1. 创建一个空列表
  arr = [] 
  for i in range(2):
    arr.append([])
    for j in range(3):
      arr[i].append(j)
  
  
  # 2. 遍历列表
  for i in arr:
    print(i)
  
  打印结果:
  [0, 1, 2]
  [0, 1, 2]
  

  3. “读” 二维列表

  注意:
  [0][0] 代表第1个一维数组的第一个元素(第一行一列)
  [1][0] 代表第2个一维数组的第一个元素(第二行一列)

  arr = [
    [0,1,2],
    [0,1,2]
  ]
  
  print(arr[0][1]) # 1
  print(arr[1][0]) # 0
  

  4. “写” 二维列表

  arr = [
    [],[]
  ]
  
  arr[0] = [1,2,3]
  arr[1] = [4,5,6]
  
  结果:[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
  
  arr = [
    [0,1],[0,1]
  ]
  
  arr[0][1] = 3
  arr[1][1] = 6
  
  打印结果:[[0, 3], [0, 6]]
  

  5. 遍历二维列表

  arr = [
    [0,1,2],[0,1,2]
  ]
  for i in range(2):	# 外层循环列表
    for j in range(3):	# 内循环每个列表中的元素
      print(arr[i][j],end=' ')
    print('')
  

  6. 练习1

  1. 将二维列表arr变为如下效果:

  arr=[
  [1,2,3],
  [4,5,6]
  ]

  """
  1 4
  2 5
  3 6
  1的下标:[0][0]  4的下标:[1][0]
  2的下标:[0][1]  5的下标:[1][1]
  3的下标:[0][2]  5的下标:[1][2]
  """
  # 1. 解法1
  for j in range(3):
    for i in range(2):
      print(arr[i][j],end=' ')
    print()
    
  # 2. 解法2
  for i in range(3):
    for j in range(2):
      print(arr[j][i],end=' ')
    print()
  


  2. 如果变为下图所示呢?

  arr=[
    [1,2,3],
    [4,5,6]
  ]
  
  # 1. 解法1
  for j in range(3):
    for i in range(1,-1,-1):
      print(arr[i][j],end=' ')
    print()
  
  # 2. 解法2
  for i in range(3):
    for j in range(1,-1,-1):
      print(arr[j][i],end=' ')
    print()
    
  

  7. 练习2

  arr=[
    [1,2,3,4,5],
    [5,6,7,8,9],
    [3,4,5,6,7]
  ]
  
  arr.reverse() 
  
  for i in range(3):
    for j in range(5):
      print(arr[i][j],end=' ')
    print()
  
  打印结果:
  3 4 5 6 7 
  5 6 7 8 9 
  1 2 3 4 5
  
  物联沃分享整理
  物联沃-IOTWORD物联网 » python二维列表

  发表评论